Ανάθεση

Ανάθεση


Όροι και προϋποθέσεις

Η παρούσα εντολής ανάθεσης από τον  ιδιοκτήτη του ακινήτου προς την εταιρία ΤreeHomes SA (μεσίτρια εταιρία) αφορά την πώληση ή την μίσθωση της προτεινομένης  ιδιοκτησίας. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι είναι κάτοχος του ακινήτου και αναθέτει στην εταιρία την υπόδειξη του παρόντος ακινήτου,  προκειμένου να μισθωθεί ή να πωληθεί στην επιθυμητή ή την κατώτερη αποδεκτή τιμή μίσθωσης ή πώλησης ,σύμφωνα με δήλωση του.Το παρόν ακίνητο δίνεται κατά αποκλειστικότητα στην μεσίτρια εταιρία για διάρκεια 6 μηνών από την ημέρα ανάθεσης Το παρόν ακίνητο δίνεται κατά αποκλειστικότητα στην μεσίτρια εταιρία για διάρκεια 6 μηνών από την ημέρα ανάθεσης

Terms and Conditions
This command assignment by the owner of the property to the company TreeHomes SA (broker company) the sale or lease of the proposed property. The owner states that it is the holder of the property and gives the company a hint of this property to be leased or sold to the desired or acceptable lower price lease or sale, according to a statement tou.To this property is given exclusively to broker company for during six months of the day award This property is given exclusively to broker company for a period of six months from the date of award